Bugün: 14.12.2018
  • Ana Sayfa
  • »
  • EĞİTİM SİSTEMİ ve BİREYSEL KÖLE

EĞİTİM SİSTEMİ ve BİREYSEL KÖLE


 
 
 
EĞİTİM SİSTEMİ ve KAPİTALİST KÖLE
 
Türkiyedeki egemen ekonomik ve siyasal yapı ulusalcı ve islami eğitimi karakterine sahip değildir. Yeni sistemde özellikle eğitim alanında çok büyük mücadele verilmektedir.
 
Amerikan kültürel emperyalizminin etkisindeki, özelleştirme peşinde koşan ve kamu zenginliklerini ve eğitim kurumlarını özel çıkarlara peşkeş çeken ve yaptığı işin doğru olduğunu kabul ettirebilmek için eğitim sistemi üzerinde mücadele verir.
 
Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da egemenlik ve mücadele ilişkileri sürekli devam etmektedir. Yukarıda özlüce belirtilenin yanında bir diğer açık gerçeği kabul etmek gerekir: Eğitim alanında, Türkiye’de Avrupa Birliği ülkelerinin kültürel yapıları değil, Amerikan kültürel emperyalizminin eğitimde yansımaları egemen durumdadır.
 
Sorun Avrupa birliği değil, yeni-sömürge durumuna hızla uyarlanan eğitim sistemindeki güçler ve politikalarla ilgilidir. Mücadele koşulları ekonomik, siyasal ve kültürel anlamda oldukça zorluklarla doludur. Mücadele eğitimde egemenliğin kurulduğu ve sürdürüldüğü alanlar belirlenerek ve bu alanlara ciddi bir şekilde eğilinerek verilmelidir.
 
Türkiye de yeni eğitim sistemi adı altın kurgulanmak istenen sistemin alt yapısı yoktur. Yani egemen olabilecek bir alt yapı kültürü iktidardaki parti de ve onun liderinde yoktur. İktidardaki parti "TAŞERON" sistemini makul görerek onun üzerinden kitleleri kapital ekonomiye köle yapmaktadır. 4+4+4 diye ifade ettikleri ve bazılarının kendi düşünce yapılarında ekonomiye yön  verecekler ve onun alt yapısını eğitimde oluşturuyorlar  sözleri hezeyandan başka bir şey değildir.
 
Eğitim nasıl bir alan oluşturur
Okulun sosyal amacı, sosyal politikalardaki egemen anlatımda, toplumu eğitim yoluyla geliştirme olarak sunulur. Aslında, eğitim süreci sosyal kontrol aracı olarak işlev görür. Çocuklara ve gençlere belli kuralları, gelenekleri, değerleri, umutları ve umutsuzlukları işleyen eğitim sistemi, egemen bir düzenin ve sınıfın resmi sosyalleştirme aracıdır. Yeni-sömürgecilikte bu araç kültürel eperyalizme uyarlama biçimini alır. Bu karakteri nedeniyle, eğitim aynı zamanda ideolojik mücadelelerin en yoğun verildiği bir alandır. Dolayısıyla, sosyal politikalar alanı en ciddi mücadele alanıdır.
 
Eğitim toplumsal materyal üretime işgücü hazırlayarak, bilgi ve araştırma olanaklarıyla, kültürel ve tekniksel bilgiyle yardım eder: Toplumsal üretimin (dağıtım ve tüketim dahil) her alanında ve seviyesinde belli bilgi, beceri ve teknolojinin kullanılmasını  sağlar. 
 
Bilginin yenilenmesi, üretim biçiminin ve teknolojisinin geliştirilmesi, korunması, üretim ve tüketim için gereksinmelerin ve teşviklerin yapılması, iş bölümünün kontrolu ve yürütülmesi, teknolojik yeniliklerin sağlanmasında eğitim sistemi önemli  rol oynar. Okullar, uluslararası şirketlerin ve ortaklarının egemenliğinde küreselleştirilmiş dünyada hem insan kapitali hem teknolojik bilgi ve geliştirme kaynağıdır. Hem kültürel ve ideolojik fonksiyon görürler hem de endüstrilere değerli emek-kapitali (insan ve bilgi gücünü) üreten kitle fabrikaları gibidirler.
" Bu nedenle eğitim sisteminin kendisi bir mücadele alanıdır."
 
Siyasal politikalar ve ideolojiler yoluyla eğitim "geleceğin yurttaşını eğiterek hazırlama" olarak meşrulaştırılır. 
 
Bunun Amerika’daki anlamı çocuğu resmi olarak "Amerikalılaştırmadır." ABD merkezli bir cemaatın dünya genelindeki okulları bu amaçla kurulmuş ve bu amaçlara hizmet  etmektedir.
Demokratikleşme, özelleştirme ve liberallerştirmenin asıl manası Amerikalılaştırmadır. Eğitim sisteminin ABD kinden farkı Türkiye’deki siyasal ve ekonomik kültürle birleştirilerek oluşturulmasıdır. 
 
Siistemin yetiştirdiği ve yetiştireceği elemanların toplumsal yapının ve egemen pratiklerin meşrulaştırılmasına katkı sağlayacaktır. Öğrencilerin derslerinde ve televizyonlarında en fazla aşına olacakları kelimeler uluslararası emperyalizmin sömürü tekelizasyonlarıdır. 
Demokratikleşme, özgürlük, serbest ticaret, deregulasyon, özelleştirme, modernleşme, küreselleşme gib kelimeler uluslararası emperyalizmin sömürü aleti kapitalizme hizmet eden kelimelerdir.
 
Gençlerin düşüncelerine etki edecek olan bu kelimeler sömürgeci egemen siyasal ideolojinin ve bu ideolojinin sınıfsal örgütlenme biçiminin meşrulaştırılmasını sağlayacaklardır. 
Eğitim sistemi ve ideolojisi, küreselleşmiş kapitalizminde, fırsat eşitliği, demokratik çoğulculuk manevi olgulardan uzak yükselme ideolojilerini, dolayısiyle, toplumun adil ve demokratik bir rayda olduğunu ve geliştiği masallarını anlatır. Dolayısıyla eğitim siyasal egemenlik, sermaye egemenliği ve ideolojik mücadele alanıdır.
 
Seksenli yıllarda serbest pazar adıyla ülkelerde bölgeler oluşturulur ve bu bölgeler küresel emperyalizme hizmet ederlerdi. Daha sonraları  bu ülkelerin eğitim sistemlerine müdahale edilerek gençlerin çıkartılacak yasaları gerekli görmeleri sağlanmış ve Özellikle "tahkim" adında bir yasa çıkartılarak ülkelerin tamamında serbest ticaret imkanlarına sahip olmuşlardır.
 
ABD de din dolgu malzemesi olarak kullanılır. Bundan dolayı ABD dinsel özgürlüklerin en fazla olduğu ülkedir. Din ülke genelinde aşırılıkları frenleyen en büyük güç olarak kabul edildiği için kapitalist ekonominin sıkıntısız işlemesine yardımcı olmak için bu boşlukları doldurur. Başka bir deyişle din ekonomik ve siyasal sistemin ara boşluklarında payanda malzemesi olarak kullanılır. Bu mantığı ABD den yönetilen bir cemaatin yazar-çizerlerinin makalelerinde bulmak şaşırtıcı değildir.
 
ABD için Namazını kılan, içki içmeyen, kumar oynamayan, uyuşturucu kullanmayan, hacı olan bireylerden daha değerli eleman yoktur. Çalışsın maaşını alsın yesin yatsın kalksın ve netice olarakta ABD ye dua etsin. Ancak yukarıdaki özellikleri taşıdığı halde sosyal aktivite sahibi olanlar "terörist" diye adlandırılarak  guantanamo ya gönderilir.
 
Eğitimin kültürel yanıyla gelen ve bilginin meşruluğu (neyin öğretileceği, öğretilmeyeceği ve öğretilemeyeceği) tartışmasını getiren kültürel kapital politikaları üzerine olan egemenlik ve mücadele de devam etmektedir. Eğitimin ekonomik amacı da gerçekten uzaklaştırılıp oldukça idealleştirilerek toplumun ekonomik gelişmesiyle ve teknolojik kalkınmayla ilişkilendirilir. 
ABD den örnek alınarak, eğitimin ekonomik amacı, hangi bilim dalında olursa olsun, ne öğretirse öğretsin, kapitalist sermayenin yapısal gerçeğine "eğiterek ve öğreterek” sosyalleştirmedir. Okullar ekonomik yapıyı yeniden-yaratmada (sürekliliğini ve yapısını desteklemede) gerekli koşulları yarataraküreterek emperyalizme iç ve dış pazarda kapitalist sermaye birikimine yardım ederler; Bunu da "başarı" ölçekleri koyarak ve kapitalist sistemi yansıtan bir eğitim yapısı içinde, sistemin örnek yapısını üreterek yaparlar.
 
Bugün birçok ekonomist kapitalist ekonomiyi dünyada eşi benzeri olmayan model olarak yansıtmaya devam etmektedir. İşte eğitim sisteminin emperyalizme hizmet ettiren özelliği.
 
Eğitim konuları çeşitlendirilerek esas gündemler ortadan kaldırılır. 
Gençliğin direnişini kırabilmek için birçok araçlar kullanılır. Bunlar her topluma göre değişirler. Bunlardan bazılarını konumuza alalım.
 
Dinle alakası olmayan din dersleri konulur. Yani gençliğe "din nedir" sorusunu sor ve doğru olarak karşılığını verdiğinde genç meseleyi anlar ve hangi dine girecekse veya sosyolojik olarak bulunduğu toplum hangi dinden ise o dinin gereklerini yerine getirmeye başlayacaktır. Oysa birden fazl din dersleri ile veya dinle alakası olmayan konularla gençlerin kafası şişirilir ve gençlerin dinsel güdüleri törpülenerek direnişleri kırılır. Önümüzdeki yıllarda Türkiye de olacağı budur.
 
Bir başkası flört, sevgili ve seks. Özellikle gençlerin sıkıntı duydukları bu alanlarda internet, gazete ve Televizyon dizileriyle doldurulur ve gençler sevgili bulmak sevgili değiştirmek ve biraz daha büyüdüklerin de flört etmek ve daha sonra seksle gençlerin direnişi kırılır. Türkiye ölçeğinde bunların tamamı mevcuttur.
 
Bir başkası ise biraz daha zengin aile çocukları ve özellikle "elit" lerin çocukları uyuşturucu ve içki ile hizaya getirilerek direniş kültürünün oluşmasına engel olunur.
 
Ders programları ve okul kitaplarının içeriği egemenliğin kurulması ve yürütülmesi mücadelesinde  önemli bir yer alır. Okulda sunulan bilgi ve dünya gerçekleri incelendiğinde, toplumdaki egemen güçlerin ve egemenlik altındakilerin kimliği ve özellikleri hakkında oldukça ayrıntılı bulgular elde edilir. Okul kitapları egemen güçlerin görüşleri, faaliyetleri, umutları, korkuları, dostları ve düşmanlarıyla doludur. Ders program ve kitapları egemen sınıfların sosyal pozisyonlarını destekleyen tutumların yaratılması ve tutulmasına yardım eder. Okul kitapları somut örneklemelerle sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal konularda tarihsel başarı ve başarısızlıkları anlatma biçimleriyle belli inançları belirleyip teşvik ederken, diğer alternatif seçenekleri sınırlarlar. Başarının ve başarısızlığın, doğrunun ve yanlışın, haklının ve haksızın tanımlanmasıyla birlikte bu tanımlamaya uygun belli "çare" ve çözüm önerileri" ve faaliyetleri de gelir. 
 
Okul kitaplarının sosyal adalet, iş, zenginlik, fakirlik ve endüstriyel işçi sorunlarını sunuş biçimi güçlünün gücünü ve güçsüzün güçsüzlüğünü bireyselleştirerek kişiye indirgeme şeklindedir. Yoksulluk kişilerin başarısızlıklarının bir sonucudur; Yoksulluğun ekonomik kaynakların bölüşümü ve kullanılması (mülkiyet ilişkileri) ile ilişkisi kesinlikle kurulmaz. 
 
Kapitalist kültürde eğitim sistemi tarafından "birey" olarak eğitilen insanlar zengin olmanın çalışarak kazanılan bir şey olduğu vurgusu yapılarak bireyin bilinçaltında sürekli olarak çalışması örgütlenir. Oysa toplumun ortak mallarının işverenler tarafından kullanılarak kapitalin tek adreste toplandığı hiç bir zaman anlatılmaz. Verilen eğitim de sürekli olarak özelleştir, modernleştir, geliştir gibi kelimeler birey olarak yetişen gencin bilincini etkilemiştir.
 
Oysa işveren konumundaki şahsın veya şahısların bu mülkiyeti nasıl elde ettiği önemlidir. Acaba siyasal sistemin aktörleri tarafından kamu bankalarından kredi verilerek mülkiyetin sahibi olması mı sağlanmış yoksa  mülkiyetin tahsisi kiralik olarak yapılıp işletmek için kamudan kredi verilip verilmediği bilinmeliydi.
 
Uluslararası emperyalizme hizmet eden kapitalist ekonomiden bu kadar bahsettikten sonra Bugün Türkiye de yeni diye adlandırarak yürürlüğe koydukları eğitim sistemi kimlere hizmet edeceğinden bahsedelim.
 
En başta şunu söyleyeyim toplamda 27 tane ders var. Bunların bir kısmı seçmeli adında olan dersler diğerleri ise mecburi dersler. 
 
Mecburi derslerden birkacına değineceğim.
1- Müzik dersi.
Müzik elbetteki önemli. Ancak önemine binaen nerede ve nasıl okutulacağı hesap edilmemiştir. Kaliteli sanatçı çıkabilmesi için Müzik ders olarak değil de "branş" olarak okutulmalıdır. herhangi bir meslek lisesine veya güzel sanatlar lisesine branş olarak koyarak kaliteli sanatçı yetiştirirsin.
 
2-Resim dersi.
Resim elbetteki önelidir. Ama bunu ders ile değilde müzikte olduğu gibi branşla yapmak kaliteye hizmet edecektir.
 
3-Beden Eğitimi.
Beden Eğitimi elbetteki çok çok önemli Ancak bunu da diğerleri gibi branş olarak okutacaksınız ki sporcu yetişsin. Zaten talebeler özellikle ilk ve orta öğrenim talebeleri sırtlarındaki çantalarıyla bir KM yürüdüklerinde o onlara yetmektedir.
 
4-Yabancı Dil
Yabancı dil ders olarak değil de ya branş olarak veya "dil" liseleri oluşturarak verilmesi halinde toplumda kaliteli yabancı dil bilen gençlerin yetişmesi sağlanacaktır.
 
Oysa bugün bunların hepsi ders olarak okutulmaktadır. Peki Fen dersleri yeterince ilgi çekmektemidir. Hayır, Çünkü fen derslerine ayıracak vakit yoktur. Fen sadece ders olarak işlenmediğinden mutlaka araştırma ünitelerinin okullarda bulunması ve dersin oralarda işlenmesi gerektiğinden fen derslerine ilgi oldukça azdır.
 
Derslerle ilgili bu kadar açıklamadan sonra şunu söyleyeyim ki İktidarın eğitim sistemi arkasında kapitalist ekonomiye aykırı herhangi bir yönlendirme söz konusu değildir. İktidar aynen ABD de olduğu gibi aşırılıkları töpülenmiş, direnişleri kırılmış bir gençlik peşindedir. Bu sistemden başkası zaten yetişmez.
 
Eğer İktidar vergi sistemini değiştirecek ve vergiyi gelir yerine "servet" ten alacak bir egemenlik isteseydi.
Eğer İktidar Tarım ve hayvancılığı Anadolunun gerçeklerine uygun yaparak tüm dünyaya et,süt ve tarım ürünleri ihraç etmeyi düşünseydi.
Eğer İktidar Çalışma hayatında adil çalışma ve adil kazanma prensibine dayalı yeni sistem getirmek isteseydi.
Eğer İktidar emperyalizme karşı mücadelenin kutsal olduğunu düşünseydi.
Eğer İktidar İslam dinine göre dünya da cezai müeyyidesi olan sadece 3 tane suç olduğunu gençlere Öğretmek-anlatmak-bildirmek isteseydi Eğitim sistemini sadeleştirerek haksızlıklara karşı mücadele etmenin gerekli olduğunu haykırır ve emperyalizmin çarkına hizmet eden kelimeleri gençlere önermezdi.
 
Hiç kimse gereksiz yere korkmasın. 
Bu sistem  "ümmet" bilincinde tek genç yetiştirmez.
Bu sistem sosyal aktivitesi olan gençler yetiştirmez.
Bu sistem Komünist ve faşist yetiştirmez.
Bu sistem ayağa kalkacak direnecek ve dirilecek olan gençlik yetiştirmez.
 
Bu sistem namazında, Orucunda, hacı olan, içki içmeyen, kumar oynamayan, fuhuş ve uyuşturucu kullanmayan, Allahın dininin yücelmesi için değil Kapitalizmin daha çok kazanması için köle yetiştirir. Vesselam..
 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ

YORUMLAR (3)

şu sorouyu sormak lazım. dini başkasının aklı ile ölçmek ne kadar yararlı? o şahıs yani taberani dini kendi aklı ile ölçmüş olmuyormu. yada siz ahirette başkasının aklının yaptıkları ilemi yoksa kendi aklınızın yaptıkları ilemi hesaba çekileceksiniz.15.03.2014 20:59
birde adınızı yazsaydınız ya..hangi makaleyi eleştirdiğinizide bilmiyorum..yazarsanız memnun olurum28.06.2013 20:24
(Dini, aklı ile ölçen kadar zararlı kimse yoktur.) [Taberani] Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Kur`andan kendi aklı ile, kendi düşüncesi ve bilgisi ile mana çıkaran kâfirdir!) [Mek. Rabbani] Hadis-i şerifte, (Kur`an-ı kerimi, kendi görüşü ile açıklayan, doğru olsa dahi, mutlaka hata etmiştir) buyuruldu. (Nesai) Herkes sizin gibi kendi görüşünü ortaya atarsa ortada din diye birşey kalmaz. Sizin yaptığınız Alimcilik oynamaktır. Ben de size kur`an`dan ayet ve peygamber efendimizden hadis ve bu zamana dinimizi yücelterek getirenlerin sözlerini ortaya koyarım. İnsanların imanlarıyla oynamayın.. 28.06.2013 15:27

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.