Bugün: 05.12.2021

Ümmetten Sınıfa

Tüm insanlar İslam dinindendir

Ümmet, (Arapça أمة) İslam toplumunun tamamını ifade eden bir kavram. Ümmet kelime olarak bir anneden doğan çocuklara verilen isimdir. Daha sonra İslam inancına sahip herkesi içine alan bir anlama kavuşmuştur. İslam inancının en önemli kaynağı Kur`an`da birçok yerde geçmiştir. Müslümanların içindeki bir cemaate de zaman zaman ümmet denildiği görülmektedir.

Muhammed tarafından 622`de düzenlenen Medine Sözleşmesi ile Medine`deki Müslüman, Yahudi ve Pagan toplulukları Ümmet adı altında tek bir topluluk olarak toplamak için hepsinin payına düşen haklar ve sorumluluklar oluşturuldu. Daha sonraki yıllarda bu topluluk İslam devletlerinden ilki olarak sınıflandırılan Medine Şehir Devleti olarak anıldı.

“Siz beşeriyet için meydana çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız ve Allah’a inanırsınız.”Aliimran 110

Sen Ümmetsin Onlar Sınıf

Ey insanlar! Sizi bir tek nefsten yaratan, Aynı Nefs ten eşini var eden ve iki Cinsten de pek çok erkek ve kadın meydana getirerek Yayan/Dağıtan Rabbinizden sakının. NİSA 1

 “İnsanlar tek bir ümmet idi. Sonra ihtilafa düşüp haktan ayrılınca, Allah onlara, rahmetiyle müjdeleyip azabından sakındıran peygamberler gönderdi. Bir de, insanlar arasında, ihtilafa düştükleri hususlarda onunla hükmetsin diye, o peygamberlerle beraber hak kitap indirdi. Halbuki kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra, aralarındaki haset ve ihtiras yüzünden ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Sonra Allah iman edenleri, Kendi izin ve iradesiyle, onların ihtilaf ettikleri hakka ulaştırdı. Allah dilediğini doğru yola iletir.”(Bakara 213)


İnsanoğlu yeryüzü sahnesindeki imtihan sürecini yaşamaya başlaması yukarıda anlatıldığı şekilde oldu.

Mükemmel bir yaratılışla aynı şekirdekten/benlikten/nefsten/özden etlere kemiklere büründürülmüş kadın ve erkekler yaratılıyor ve yeryüzünün hemen hemen her tarafında çoğaltılarak gönderiliyor. Ne yazık ki bugün islam alemi insanın yaratılış seyrini tahrif edilen Tevrattan bilmektedir. Ademin yaratılması ve havvanında ademden yaratıldığı düşüncesi tahrif edilen Tevratın görüşüdür. Kur an ı kerimdeki yaratılış Nisa suresi birinci ayette net bir şekilde izah edilmiştir. Aksi halde erkek ile kız kardeşin evliliği gündeme gelecek ki böyle bir kural Allah cc sünnetinde asla ve asla bulunmamaktadır.

İnsanlar Tek Ümmet Olmakla Mükelleftirler.

“Şüphesiz sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun. (Mü`minun 52)

Özellikle Allah cc iman edenlerin ayrı gayrı düşünme yetkileri veya serbestlikleri yoktur. Tek ümmet ve bu ümmetin adı da İslam ümmeti. Muhammed ümmeti deyimi vahyin kabul etmediği bir deyimdir.

İnsanlar ümmet olma şuurunu kaybettiklerinde Allah cc peygamberler göndererek yaptıklarının yanlış olduğunu ümmet olmakla mükellef olduklarını kendilerine anlatmıştır. Allah cc emirlerine kulak vermeyenler ve Elçilerine uymayanlar ise ümmet olma şerefinden uzaklaşmış ve sınıflara ayrılmışlardır. Müslüman herhalükarda ümmet olmak mecburiyetinde olandır. Ümmet olmayan Müslüman düşünülmemelidir.

Ümmet Nedir?
Ümmet birliktelik hamurudur. Ümmet huzur ve mutlu yaşamın anahtarıdır. Ümmet kötülüklerin ortadan kalkması herkesin herkesi Allah için sevdiği sosyal projedir. Ümmet herkesin herkese tahammül etmesi gerektiğini anlamlandıran hayat projesidir. Ümmet , kendin gibi düşünmeyen kendin gibi olmayan kendinden olmayan kişilerin hak ve hukukunu kendi hak ve hukukun olarak kabullenmenin ve uygulamanın adıdır. Ümmet tüm kaotik ortamların yok edildiği bozgunculuğun olmadığı inanan ve inanmayanların aynı atmosferde kardeş gibi yaşadığı projenin adıdır. Ümmet tüm insanların Allah cc ın İslam dinine tabi olmak zorunda olduklarının sosyal alandaki adıdır.

ÜMMET sosyolojik birlikteliğin Olmazsa Olmazıdır. Tüm kötülüklere karşı duruş sergileyen vahyin öğütlediği fıtrat birlikteliğidir. Her insan ümmet şemsiyesi altında eşit hak ve hukuka sahiptir. Ümmet düşüncesi kendin gibi düşünmeyenlerin hak ve hukukunu kendi hak ve hukukun olarak görme ve uygulama zorunluğu getiren düşünce sisteminin adıdır. İnsanlar ihtiraslarından dolayı Ümmet düşüncesinin istemediği ve reddettiği işleri yaparlar. Müslümanların hayat felsefesini oluşturan düşünce sistemidir Ümmet.

Tüm insanlar İslam dinindendir

İslamdan başka din yoktur. Din hayattır. Bu hayattan başka yaşayabileceğimiz hayat yoktur. Kim bu hayattan başka bir hayat kurgulamak isterse o hayat kainatın sahibince kabul edilmeyecek ve o hayatı asla başaramayacaktır. Kainatın sahibi yaratıcımız Allah cc bize bu dini/hayatı vermiştir. Tüm insanlar ister istemez bu dini/hayatı yaşamak zorundadır. Kainatın sahibine boyun eğerek yaşayanlara Müslüman adı verilmiştir. Bu uygulama ilk insanlıktan beri değişmeden devam eden bir uygulamadır. Müslümanlar da İslam ümmetindendir ve İslam ümmetini temsil ederler. Aksi halde Müslümanların durumu bugünkü gibi olur. İşte bundan dolayıdır ki her Müslüman ümmet kelimesinin misyon muhatabıdır.

Tek Ümmetten Üç Sınıf Çıkması

Yaratılış gayesini anlamayan veya yozlaşarak unutanların uyandırılması için Allah cc Elçileri göndermiştir. Elçilere tabi olan ve elçilerin uyarılarını kaale alarak tekrar aslına yanı fıtratına döndürülemeyenler üç sınıfa ayrılmışlardır.

Hayatı/dini yaşarken hayatın/ dinin sahibini bildiği halde gerçekleri gizleyerek inkar edenleri “kafir” sınıfı ile,

Hayatı/ dini yaşarken hayatın/dinin sahibine eşler-Ortaklar-Veliler-Şeyhleri aracı koşanlara “ Müşrik” sınıfı ile,

Hayatı/ dini yaşarken hayatın/dinin sahibine samimiyetsiz kalanları “Münafık” sınıfı ile sınıflandırmaktadır.

Müslüman aslı unsurdur. Müslüman bu sınıfların tümünü kuşatan ümmet düşüncesinde olmak zorundadır. Müslüman yaratılış gayesini bilen bu gaye doğrultusunda hareket eden bir durumda olmak zorundadır. Kafir , Müşrik ve Münafıklara düşünsel boyutta kanat gererek onların düştükleri yozlaşma çukurundan kurtulmalarına çalışmak zorunluluğu vardır. Çünkü Müslüman asil diğerleri ise sınıflardır.

Tek ümmetten üç sınıfın çıkması ümmeti düşüncesini zaafa uğratmış değildir. Ümmet düşüncesi toplumsal yaşamın birlikteliği için olmazsa olmazlardandır. Ümmet düşüncesinde olamayanların birbirlerine düşerek yıkılıp yok olacaklarını bilmelidirler.

“De ki: “O, sizin üstünüzden veya ayaklarınızın altından üzerinize bir azap göndermeye veya sizi bölük bölük birbirinize katıp (düşman edip), sizin bir kısmınızın şiddetini, bir kısmınıza tattırmaya kadirdir.” Bak, âyetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Belki onlar fıkıh ederler diye.” (Enam 65)

Ümmet düşüncesini ümmet projesini ümmetin verdiği esenliği anlamayan ve algılamayan Müslümanlar veya İnsanların Ahirzaman helakı olan birbirlerine düşerek birbirlerini boğazlamaları kaçınılmaz bir durumdur.

Bugün ilk olarak İslam alemi, İslam Ümmeti şuuruna erişmelidir ki Allah Enam 65. Ayette bahsettiği kabusu üzerimizden kaldırsın. Binlerce sözde alimlerin havanda su dövmekten başka bir işleri yoktur. Allahın vahyini Allahtan değilde İnsanlardan öğrenmek gayretine düşenlerin başta kendileri olmak üzre hiç kimseye faydaları olmayacaktır. Bu tiplerin Allahh cc okunmasını istediği üç kitap (Kainat, İnsan, kuran kerim) den haberleri olmayacaktır.

Ey Müslümanlar siz ümmet olmakla emrolunanlarsınız. Ümmet olmayınca huzur ve mutluluğu yakalama imkanınız olmayacaktır. Hayatınızı/dininizi sosyal, siyasi, coğrafi ve ekonomik olarak bölecekler ve her gurup elinde olanla övünmeye başlayacaktır. Dünyamızda bugün bu ayetleri yaşamaktayız. Bizleri her landa bölmüşlerdir. Bir tel örgünün öteki tarafı zindan beri ki tarafı cennet gibi. İşte ayetlerdeki bölünme parçalanma ve her parçanın kendisiyle övünme manaları bu şekildedir.

“Ne var ki insanlar din/hayat hususunda kendi aralarında parçalara bölündüler. Halbuki hepsi bize döndürülecekler.” (Enbiyâ: 93)

Ümmet olmak fıtrat gereğidir. Ümmet olmak ben İslam ümmetiyim demekle olmayacak bir iştir. Ümmet olmak senin gibi düşünmeyen senin gibi olmayanın hak ve hukukunu senin hak ve hukukun gibi görmen ve hayatına uygulamanın adıdır ümmet. Coğrafi sınırlar, ekonomik sınırlar, sosyal ve siyasi sınırlar ümmet düşüncesinin uygulamasında olmayan şeylerdir. Şüphesiz ki tek ümmet ve Tek Rab var..Dünya da tektir. İslam fıtrat düşünce sisteminin tekliği bu noktadan başlar. Tek ümmet Tek Rab Tek devlet. Müslümanın düşünce yapısı böyle olmak zorundadır.

Ümmet olmazsan Ümmetin gereğini yerine getirmezsen yeryüzünde hakimiyet hakkın olamaz. Çünkü yeryüzüne hakim olanların otoritesi altındakilere zulmetmemesi gerekmektedir. Müslüman için zulmetmek İslam sistemine zarar vereceğinden Ümmeti düşünceye sahip olmadığımız müddetçe yeryüzü hakimiyetini bekleme hakkımız da olmayacaktır.

Hayatın Bölünmesi
“Şüphesiz sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun. (Mü`minun 52)

Amma ne var ki, insanlar din/hayat hususunda kendi aralarında parçalara bölündüler, coğrafi ve ekonomik bölgeler oluşturdular hepside oluşturduğu bu bölgelerde kurdukları hayatlarla sevinmekte ve memnun gözükmektedirler. (Mü`minun 53)

Dinlerini/hayatlarını coğrafi ve ekonomik bölgelere ayırarak insanlığın hayatını bölük bölük edenlere karşı durmak Müslümanın asli görevlerindendir. Tek ümmet tek hayat olmakla yaşamakla emrolunan insanoğlu maalesef yozlaşarak bu hale gelmiştir.

Sınıfların yönetimindeki dünyadan hak ve adalet beklenmeyeceği gibi Ümmet fonksiyonuna sahip olmayan Müslümanın yönetiminden de hakkı ve adaleti üstün tutması beklenemez. Sınıflara değil asli unsur olan Müslümanlara sesleniyoruz. Gelin İslam Ümmetini yeşertelim. Gelin tüm İnsanları "Şirk" noktasına kadar birleştirelim. Gelin toplumlarla aramızdaki mesafeyi "ŞİRK" duvarına kadar genişletelim.

Müslümanların Habeşistana hicreti bu kavilden bir hicrettir. Hak ve adaleti üstün tutan herkesi Müslümanlar dost görür ve onunla kendisi arasında sadece iman etme sınırını korur.

 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 3790

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.