Bugün: 24.10.2021
  • Ana Sayfa
  • »
  • Hükumet Reformlara Hız Vermelidir!..

Hükumet Reformlara Hız Vermelidir!..

Allah cc Rad suresi 11 ayetinde "bir toplum kendini değiştiremez/yenilemezse Allah o toplumu değiştirmez/yenilemez ve o toplumun hiç bir sorunuyla ilgilenmez der.

REFORM REFORM REFORM

İnsanoğlu yaşadığı hayatı günün şartlarına göre düzenlemek mecburiyetindedir. Yaratıcı dört maddelik ceza hukuku önermiştir. Bunlar insanlık tarihi ile eşit ve tüm toplumlarda kötü kabul edilen vahyi  öngörüdür.


Bunlar; bozgunculuk, Adam Öldürmek, Zina Yapmak, Hırsızlık Yapmaktır..

Bozgunculuğa Maide suresinin 33 ve 34 ayetlerindeki cezaları önermekte.

Adam Öldürmeye bakara suresi  178-179 ayetlerinde ki cezaları önermekte.

Zina Yapanlara Nur Suresi -2 -ayetindeki cezayı önermektedir.


Hırsızlık Yapanlara Maide 38-39 ayetlerindeki cezaları önermektedir. Burada bir Müslümanın kolunu kesmenin Allah cc olan ibadetlerini gerçekleştiremeyeceği ve çoluk çocuğunun maişetini kazanamayacağından dolayı kesme olarak yapılan meallendirmeler doğru değildir. Maide 38 ayetteki kol kesme olarak olsaydı 39. Ayetle çelişecekti..Kol kesme yerine caydırıcı bir ceza veya eğitim olabilir.. Bunlara Kamu Hukuku adı verilmektedir..Tamamen otoriteyle alakalı önerilerdir. Savaş hukuku da kamu hukuku alanına girmektedir.


Yukarıda bahsettiklerim vahyin Kamu Hukukunda önerilen değişmeyen cezalardır.

Kamu Hukukuyla beraber  Ticaret Hukuku, Veraset Hukukui, Aile Hukuku da mevcuttur.

Kamu ceza hukukunun dışındaki hukuklar sosyal yaşamla alakalı hakları düzenler. Bunların nasıl olabilecekleri konusunda vahyi önerilerin yanında güncellere de yer verilir.

Devlet üç ayaklı organizasyonun adıdır.

İnsan

Toprak

Otorite

İnsanların bulundukları toprak parçasında daha huzurlu olabilmeleri ve o toprağın gelirlerini eşit dağıtabilmeleri için otorite oluştururlar. Otorite insanlara huzur verebilmek için oluşturulan hizmet kurumunun adı devlettir. Aslolan insandır.


Devlet tebaasına daha iyi hizmet etmek için çalışır. Bu çalışmaları sırasında geliştirdiği yöntemlerin insanlara zarar vermemesine dikkat eder. İçtihad sistemi bunun için kullanılmış ve hala daha dünyanın tüm adalet sistemlerinde kullanılmaktadır. İslam tarihinde Hz. Muahmmedin yaptığı sünnet adıyla gelenlerin otorite mantığındaki yeri icma dır. Peygamberler içtihad yapamazlar. Hz. Muhammedden sonra ise içtihadlar devam etmiş ve dönemsel olarak içtihadlerin neticelerine fıkıh adı verilmiştir. Yani çok ince düşünülürek verilen kararlar demektir. Bu kararlar dönemsel olduğu için yapıldığı dönemi ve olayı bağlarlar. Dönemsel kararlardan faydalananlar Kıyas yaparak benzeştirerek faydalanırlar.


Bunlardan bahsetmemdeki sebep günümüzü bağalayanların içtihadlar neticesinde oluşan güncel fıkıhlar değil bizi bağlayanların hukuk niteliğinde olan Allah cc tan gelenlerdir.  Otorite süreki reformlar yaparak sürekli içtihadlar yaparak sürekli güncelleme yaparak tebasını yönetmek zorundadır. Aksi halde tebasına zulmeder hale gelir. Mesela günümüzde yargıtayın ve danıştayın içtihadleri eski ve yeniler birbirlerinin 180 derece zıttı olabilmektedir. Bu doğal bir sonuçtur. O gün öyle bugün böyle insana hizmet neyi gerektiriyorsa ona göre içtihad yapılır.


Bu kadar uzun bir girişten sonra meseleyi güncelleyerek Türkiye Cumhuriyetinin yeni içtihadlara, yeni reformlara acil ihtiyacı olduğunu ve nerelerde nelerin yapılması gerektiği üzerinde duracağız.


Bakınız 1924 model Diyanet işleri başkanlığı. 1924 model Türk Silahlı Kuvvetler organizasyon sistemi. Zonguldakta bulunan Türkiye Taş Kömürü Kurumunun sistemi  1936 modeldir. 657 sayılı devlet memurluğu sistemi 1909 modeldir. Modeli belli olmayan Adalet ve ne kadar Milli olduğu tartışma konusu olan Eğitim sistemi..

Bu kurumlarla yürümek imkansızı başarmak olur ki o da olmamaktadır.


DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

1924 model Diyanetin mutlaka 2015 model yapılması gerekmektedir. Diyanet işleri başkanlığı reform edilerek Hanefi Mezhebi sisteminden çıkartılmalı Kur an ı kerim şemsiyesi altına alınmalıdır. İmamlar, vaizler, müftüler adeta dilenci konumuna gelmişlerdir. Cami kapılarında dilenmekten utanır hale gelmişlerdir. Bununla beraber toplanan paraların akıbeti hakkında şüpheler bulunmaktadır. Müftülükler de % 70 oranında bayanlar istihdam edilmelidir. Kurban derileri işi Diyanet vakfına verilerek vakfın camiler adında bir fon oluşturması ve kurban derilerinden elde edilecek gelirlerle diğer yardımlardan Türkiye genelindeki camilerin giderleri karşılanmalıdır. Başkanlık personeli, müftüler, vaizler ve imamlar kuran ı kerim hakkında yeterli bilgiye sahip oması için gerekli çalışmaların başlatılması. Vaaz ve nasihatler vahyin çizgisiyle verilmesine gayret sarfedilmelidir.


Hurafelerden arındırılmış ve camilerin milletin toplanma yeri olmasına çalışan bir noktaya doğru hareketlendirilmesi gerekmektedir. Dernek ve vakıfların toplantı, seminer ve benzeri çalışmalarının camilerde yapılmasının sağlanması.


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ

Türk silahlı kuvvetlerinin konuşlanma biçimi mutlaka değiştirilmelidir. Ulaşım ve iletişimin zoraki yapıldığı 1924 lerde bugünkü konuşlanma doğru olabilirdi. Ancak bugün ulaşım ve iletişim çağında yaşıyoruz. Türk silahlı kuvvetleri en fazla “20” merkezde toplanmalı ve bu merkezlerden istenildiğinde istenilen yerlere sevk edilmelidir. Askerlik suresi “5” ayla sınırlandırılmalı ve personel sayısında azaltma yapılmalıdır. Profesyonel askerlik sistemine geçilmeli ve Jandarma kıyılarımızda “20” KM ile sınırlandırılmalıdır. Absürt bir uygulama olan bedelliye beklenen 600 bin başvurunun 60-70 binlerde kalması gençlerimizin Osmanlıdan kalma ve bir nevi kölelik olarak gördükleri askerliği yapmak istemediklerindendir. Reform yapmazsanız bu olayın altından kalkılamayacak günlerin gelmesi yakın olur. Bugün bir milyon kişi askerlikle sorunludur. Vakit geçirilmeden TSK nın yeniden konuşlandırılması ve beraberindeki reformların yapılması zorunlu hale gelmiştir. Öteleyerek patlatırsınız..


MUMURİN MUHAKEMAT YASASI

İttihat ve Terakkinin 1909 da Osmanlı memurlarının işine son vererek kendi memurlarını getirmesinden sonra çıkarttıkları yasa 657 sayılı devlet memurları yasası olarak devam etmektedir. Bu yasayı şu şekilde izah edebiliriz; a-Memur büütn suçlardan muaftır. b-Memur hiç bir zaman suç işlemez .c- Memur suç işlediğinden a şıkkı gegerlidir. işte Cumhurbaşkanımızın ve geçmiş başbakanlardan Merhum Ecevitin sitem ettiği bürokratik oligarşi bu yasadan dolayıdır. Ankara da fil dişi kulelerden binlerce memur çalışmakta ancak batman da petrol arayacak eleman bulunamamaktadır. Bürokratik oligarşiye teslim olanlar fildişi kulelerdeki memur sayılarını artırdıkça artırmaktan başka iş üretemezler. Bu yasanın güncellenmesi ve sahada çalışacak bir sisteme geçilmesi şarttır. Devlet olarak 4 yıllık bir fakülte bitirmeyenleri memur olarak işe almamalıdır. lise mezunlarına memurluk 4 yıllık fakülte mezunlarına işçilik yaptırılması adaletsizliğin danışkasıdır.


TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU

1936 Model bir kurum. Kurumun yıllık zararı “500” milyon TL civarındadır. Bu rakam yaklaşık 30 vilayetin bir yıllık giderlerine eşittir. Sübvanse edildiği yer hazinedir. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı işte buradadır. Bin işçiye 150 işverenin düştüğü bir kurumdur. Bin tane işçinin başında 150 tane yönetici vardır. Rantabilize devletler yönetimde küçülme işte büyüme sistemini yürütürler.  39 bin işçisi varken minimum zarar eden bir kurum 10 bin işçiyle 500 milyon TL zarar etmektedir. Zararın önlenmesi için iki tane püf noktası vardır. 1- Kurum reform sürecinden geçirilmelidir. Yönetim küçültülerek iş büyütülmelidir. 2- işçi sayısı 25 binle sınırlandırılmalı veya sahalar genişletilerek artırılmalıdır. Kuruma gönüllü yöneticiler getirilmelidir. Bu konuda 2006 da yapılan bir taslak çalışma makalelerimiz arasındadır. Zonguldak ilinin yanısıra Gümüşhane, Giresun ve Trabzonun Köprübaşı ilçesi civarında taş kömürü kaynaklarının olduğu tahmin edilmektedir.

 

ADALET SİSTEMİ

Adliye sistemi sonuçların gereklerine bakan bir sistemdir. Güncellemelerle vatandaşı adliye sistemine düşürecek olaylardan korumuş olursunuz. Adliye sistemi hiç bir zaman adalet dağıtamaz. Çünkü sonuçlara bakan bir yerdir. Bugün adalet dağıtmaktan ziyade haklının hakkını başkalarına veren bir yer haline gelmiştir. Çünkü burası adalet dağıtabilecek yer değildir. Adaletin sağlanması gereken yer gelir dağılımı başta olmak üzere sosyal sistemleri sürekli güncelleyerek olayların önüne geçilmesiyle mümkün olur. Fıtratın ceza anlayışında hapishane yoktur. Hapishane sistemi insana verilemeyecek kadar ağır bir ceza sistemidir. İdam cezası hapislik cezası karşısında ki durumu bir günlük hapis cezası ile bir idam eşittir. Bu sistemin niteliği ve niceliği noktasında  Hz. Muhammedin Medine Yönetimi ve Bileşenleri adıyla makalelerimiz arasında mevcuttur.  Bir adli sistemde  iki mahkeme olur..Hukuk mahkemesi ve Sulh mahkemesi. Bu iki mahkeme adıyla bölümlemeler yapılabilir. İcra mahkemeleri vahyi öngörüde yoktur.


EĞİTİM SİSTEMİ

Eğitim sistemi günün şartlarına göre yeniden düzenlenmelidir. Ders sayısı 12 den yukarıya çıkarılmamalı. Okullar birleştirilerek kaliteye odaklanılması lazımdır.


Liseler sınıflandırılmalı ve liselere göre derslerde sınıflandırılmalıdır

-Dil liseleri
-İhtisas liseleri
-Meslek liseleri
-Sanat liseleri

 Değerler dersi ile Davranış bilimleri dersi mutlaka ilkokuldan başlayarak Üniversite sisteminde de devam ettirilmelidir.

Eğitime Başlama Tarihleri Yeniden Düzenlenmelidir
1.Dönem 1 Eylül de başlamalı 30 Aralıkta sona ermelidir.
2.Dönem 1 Martta başlamalı 30 Haziranda sona ermelidir.Eğitime başlama tarihleri değişmesi halinde okulların yakacak ihtiyaçları rahatlayacak ve hatta sona erecektir. Okulların yakıttan elde edeceği tasarruf fiziki durumlarının iyileştirilmesinde kullanılmalıdır. Böylece okul idarecilerinin velilerden dilenmesi de son bulmuş olacaktır. Ayrıca bu sistem “kış” turizminin de faaliyete geçmesine sebep olacaktır.


Sürekli reform yapamayan topluluklar batmaya mahkum topluluklardır. Allah cc Rad suresi 11 ayetinde  bir toplum kendini değiştiremezse Allah o toplumu değiştirmez ve Allah o toplumla ilgilenmez/bakmaz demektedir. Buyurun olaylara bu kapıdan bakalım..

 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 4616

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.