Bugün: 30.07.2021
  • Ana Sayfa
  • »
  • Cumhuriyet Vahyin Öngörüsüdür!..

Cumhuriyet Vahyin Öngörüsüdür!..

İstişare-Müşavere Kuran ı Kerimin İstediği Yönetsel Şartlardandır..
Cumhuriyet Arapça bir kelimedir. el-Müncid isimli lûgatta şunlara yer verilmiştir: "Cemhere: Bir araya getirme, toplama. Cumhur: Kavmin cemaati, her şeyin büyüğü, kavmin büyükleri, eşrafı, ileri gelenleri. Cumhuriyet: İdarecileri belli bir dönem için seçilen ve idaresi tevarüse (babadan oğula, mirasa) dayanmayan, ümmetin cumhurunun seçimi ile belirlenen yönetim"
Şemseddin Sâmi Kâmus isimli eserinde cumhuriyeti şu şekilde tarif etmektedir: "seçilen bir reisin altındaki heyet."
İslâmî kaynaklarda, âlimlerin büyük çoğunluğunun bir fikir etrafında birleştiğini ifade etmek için "cumhurun kavli böyledir" denilir. Meselâ: "Sebep nedir?" sualine cevap verilirken:
"Fâkihlerin cumhuruna göre sebep; hükmün varlığı için, Şâri (Hüküm koyucu) tarafından bir emâre olarak belirtilen mazbut ve açık bir şeydir."3 tarifi yapılır. İslâm fıkhında icma, kat`i bir delil olduğu halde, cumhurun görüşü kat`i bir delil değildir: Ancak amel edilebilecek kuvvetli bir rivayettir.
Müslüman toplumlarda cumhur ibaresi i,le çoğunluğun yönetimi veya görüşleri olarak algılanan cumhuriyet Kur an ı kerim de şura suresi ile “işlerinizi müşavere” ile yapınız ayetinin gereği olandır. Müslüman toplumun hakimiyet anlayışı vahyin ölçeğinde olduğundan batı toplumlarıyla çelişen yönü hakimiyet anlayışıdır. Batı toplumlarındaki cumhuriyet (respuhlica) anlayışı, egemenliğin (hâkimiyetin) kayıtsız ve şartsız topluma ait olmasını gündeme getirir. Dolayısıyla ideolojik bir mahiyet arzeder. Batı toplumları “hakimiyeti” tanımlarken tüm hakimiyeti kasdettiklerinden Müslümanlarla aralarında sorun oluşuyor. Oysa Kainatın Hakimiyeti ile insanların sosyal ilişkilerindeki hakimiyet ayrıldığında sorun ortadan kalkar. İslamın Fıtrat sistemi Olan VİCDANI SİSTEM de Vahyin öngörüleri ve önerileri kaale alınır. Batı ile ayrışma noktası budur.
Cumhuriyetin çoğunluğun yönetimi anlamına geldiği için vahyin istek ve önerileri arasında önemli yer tutar. "cumhur" kelimesi Arapça`dır. Bati da gelişen "respublica" hareketinden sonra, bu kavram gündeme girmiştir. Bu incelik gözden kaçırılmamalıdır. Müslümanlar, halkın hakimiyetini esas alan rejimleri Allah cc ilave ederek alırlar. Fıtrat sistemimizde önerilenler arasında İnsan Vicdanına Aykırı hiç bir işlem yapılamaz. Dünyada İnsanın gözlem alanındaki en değerli varlık İnsan olduğu için tüm sosyal oluşumlar insana hizmet etmelidir görüşü vahyin temel isteğidir. Tarih içerisinde Müslümanlar “vahyi” ölçüyü kaybettikleri için sorunlu adalet sistemleri kurgulamışlardır. Vahyi düzlemde düşünüldüğünde cumhuriyet vahyin istediği ve önerdiği bir yönetim modelidir.
İnsanların ortak ihtiyaçlarını karşılanması ve insanlığa faydalı olan işlerin yapılması devletin "varlık sebebi" olarak kabul edilmiştir. Mesele bu açıdan ele alındığı zaman "insanlığa hizmet" hadisesi gündeme girer. Dolayısıyla devleti şu şekilde tarif etmek mümkündür: İnsanlar bulundukları toprak parçasında ortak ihtiyaçlarından doğan birbirleriyle olan ilişkilerini sosyal sözleşme esaslarına göre düzenleyen otorite adı verilen sistemin toplamına devlet denir. Yani İnsan toprak ve otorite devleti meydana getirir. İnsanların o toprak üzerinde kuracakları otorite birbirlerine hizmeti esas almalıdır. Batı toplumlarında ise genel olarak bu ilke görülür. Ancak gelişmemiş ülkelerde insana hizmet etmek için oluşturulan otorite kendisine hizmet edilen ve hatta otorite için kendisinin öldürüldüğü bir sisteme dönüşmüş durumda. Herşey devlete feda denilirken herşey otoriteye feda değildir.
Devlet, müşahhas ve mücerred bir çok unsurun bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkar. Bir devletin, siyasî, iktisadî, ictimai çerçevesini ve iskeletini teşkil eden yazılı-yazısız bütün hukukî ilkelerine "anayasa" adı verilir. Genellikle insanların ortak ihtiyaç ve iradelerini (sosyal sözleşme esaslarını) kabul ettikleri anayasalarında görmek mümkündür. Medine vesikası bu mahiyettedir.
Sözün özü cumhuriyet islamın vahyin öngördüğü istediği bir yönetim şeklidir. İçerik olarak hakimiyet noktasında batı düşüncesi ile Müslümanlar arasında sıkıntı mevcuttur.
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1821

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.