Bugün: 24.10.2021

ADALET BAKANINA AÇIK MEKTUP

Yeni sistem kurgulayarak dünyaya örnek olma imkanı elinizdedir. İnsanı öz-gür leştirmek elinizdedir.

ADALETİ HAKİM KILMAK İÇİN

Sayın bakan

Allah cc a inanan bir kişi olduğunuz hasebiyle sizleri uyarmayı inancım gereği bir görev bilerek bu mektubu yazıyorum.

“Allah’ın dinine, peygamberine yardım edenler, ülkelerinde, yeryüzünde, kendilerini iktidar mevkiine getirdiğimizde onlar namazı âdâbına riayet ederek aksatmadan âşikâre kılanlar, vicdanlarını, servetlerini sosyal bünyelerini arındıran, berekete vesile olan zekâtı verenler, Kur’ân’ın ve sünnetin hükümlerini, meşrû olanı, İslâmî kurallarla örtüşen örfü, ilmî verileri, mü’minlerin tasvip ettiği, icrasında hayır gördüğü, planları, programları, adaleti uygulayarak kamu düzenini sağlayanlar, iyiliği emredenler, şeriatın suç saydığı ve haram kıldığı, kamu vicdanının tasvip etmediği, mü’minlerin icrasında hayır görmediği şeyleri, bunların savunuculuğunu, sözcülüğünü yasaklayarak, önleyici tedbirler alarak kamu güvenliğini temin edenlerdir. Elde edilecek güzel sonuçlar, Allah için, Allah rızası içindir”.(hacc 41)

Sayın bakan

Allah cc size yeryüzünde hakimiyet nasip etmiştir. Yukarıdaki ayetteki sorumluluğunuzu yerine getirmek mecburiyetindesiniz.

Allah cc kur an ı keriminde dünyada sadece dört adet suça cezai müeyyide uygulanmasını istemiştir.1-Adam öldürmek

“ Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır.

Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki (bu hükme uyarak) korunursunuz”.(bakara 178-179)2-Zina yapmak

“Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz sopa vurun; Allah`a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah dini(ni tatbik) hususunda sizi sakın acıma duygusu kaplamasın! Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun”.(Nur 2)3-Hırsızlık yapmak

“Hırsızlık yapan erkeklerin ve hırsızlık yapan kadınların ellerini kesin. Bilerek işledikleri suça karşılık Allah tarafından hırsızlara caydırıcı bir gözdağı ve ders olduğu için bu cezayı uygulayın. Allah kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır”.(Maide 38)

4-Bozgunculuk yapmak

Allah ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama etkisizleştirilmesi, ya da yeryüzünde başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu, dünyada onlar için bir zillettir. Ahirette ise onlar için büyük bir azab vardır. Maide 33

Sayın bakan Allah cc dünyada başka bir cezai müeyyide önermemiştir. Sadece savaş sırasında ayrı uygulanan savaş hukuku vardır. Bunun dışında başka bir ceza önerisini kimse göremez ve gösteremez

İçki ve kumar haramdır ama cezaları dünyada önerilmemiştir. Allah cc polis devleti yerine şefkat düşüncesinin hakim olmasını istemektedir.

Yaptığınız yasalardan sorumlu olmayacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kur an ı kerim öğretisine göre, Adam öldürme, zina yapma ve hırsızlık yapma suçlarının dışındaki haramlara karşı yasama kanun yapar yargı karar verir yürütme uygular.

Yasamanın çıkaracağı tüm kanunlar “vicdanlara” aykırı olamaz. Yargının vereceği kararlar vicdanları zedeleyemez. Yürütme insan vicdanı ve haysiyetini korumak ve kollamak mecburiyetindedir.

İçki ve kumar ilgili yasaklar uygulamaya konulur ancak bu yasaklar vicdanları zedeleyici olamazlar.

Bugün “anayasa mahkemesi” diye adlandırılan üst mahkeme vahyi öğretide “vicdan” mahkemesidir. Vicdan (anayasa)mahkemesi insanı temele alarak karar verir. Vahyi öğretide vicdanları rahatsız eden tüm yasa ve kararların hükmü iptal olunur. Yani vicdanları zedeleyen kanun ve hükümler geçersiz sayılır.

Vahyi öğretide İnsan, gözlem alanındaki varlıkların en şereflisidir. Yani insanın görebildiği varlıklar arasında insandan daha değerlisi yoktur.

Devlet üçayaklı bir yapıdır.

1- İnsan

2- Toprak

3- İnsanların kendilerine hizmet etmek için oluşturdukları otorite devleti oluştur.

İnsanlar toprak parçası üzerinde kendilerine daha iyi hizmet edebilmek için oluşturdukları sisteme otorite denmektedir. Eğer bu otorite insanlara hizmet etmiyorsa sorun otoritenin yapısının değiştirilmesidir. Vatanın kutsallığı veya otoritenin kutsallığı yoktur. Otoriteleri ayakta tutabilmek için insanların hakları gasp edilmekte ve hatta insanlar katledilmektedir.

İktidar parolası “insana hizmet etki devlet yücelsin” olan bir partinin ve onun liderinin Adalet bakanlığı bu vizyona uygun olarak çalışmamaktadır.

Hz. Muhammed 23 yıllık vahiy hayatında hapishane yapmamış ve yaptırmamıştır. Hakların alınıp verilmesi ve cezaların infaz edilmesine kadar geçirecekleri vakit için tutukevleri uygulamasından başka bir uygulaması yoktur.

Bugün “her şey otorite için” sloganı ile insanlara zulmedilmekte ve insanlar katledilmektedir. Eğer hukuk sisteminizde “kamu davası” diye bir kavram varsa orada insanın en şerefli varlık olduğunu söylemek mümkün değildir.

İnsanlar, aralarında kavga etmiş ve netice olarak barışmışlarsa devlet otorite için (kamu) bu insanları hapse atmamalıdır. “kamu davası” kavramı hukuk sisteminin dışına çıkartılmalı veya savaş günlerinde uygulanmak üzere sınırlandırılmalıdır. Vahyi öğretide kamu davası savaş sırasında halkın arasında “bozgunculuk” çıkartanlara uygulanır. Vahyi öğreti savaş sırasındaki bozgunculuğun düşmanın işine yarayacağı ve daha çok insanın ölmesine veya haksızlıklara uğramasına sebep olacağından bozgunculuk çıkartanlara gerekli cezanın verilmesini ön görmektedir.

Sayın bakan

Demokrasi uluslararası emperyalizmin sömürü aracıdır. Demokrasilerde “yönetsel erkler” özgürdür. Vatandaşlar ise “uşak” tır. Demokrasilerde her adıma bir ceza vardır. Çünkü demokrasinin ana kaynağı “ide” dir. İdeler vahyin karşısında olan her şeylerdir.

“Demokrasilerde çare tükenmez” sözü bunun en açık delilidir. Nefsin istek ve arzularından idealler oluşur.

Hapishane mantığını hukuk sistemimizden çıkartmalısınız. Başka ceza türleri de vardır. Mesela “orman bakanlığı emrinde çalıştırmak” “belediyelerin emrinde çalıştırmak” temizlik şirketleri emrinde çalıştırmak” bu gibi ceza türleri insanların özgürlüklerini ve aile bütünlüğünü bozmayacak şekilde düzenlenebilir.

Sayın bakan

İktidara geldiğiniz günden beri yaptıklarınızın muhasebesini yeniden yapınız. Mahşeri mahkeme de herkes gibi sizlerde hesap vereceksiniz. Yargı paketlerinizden “adalet” çıkmamaktadır. Yaptığınız yasalar vahye aykırılık teşkil etmekte olduğu gibi insan vicdanını yok sayan nitelikler taşımaktadırlar.Sayın bakan

Ceza hukukunu yeniden gözden geçiriniz. Allah cc önerilerini dikkate alınız. Zinayı suç saymamak iş değildir. Zinaya Allah cc önerdiği cezayı veriniz. İdamı kaldırmakla adam öldürmeye müebbet hapis vermek insana ve insan nesline yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Adam öldürmede Allah cc önerisini kaale alınız. Kasten hırsızlık yapanları fişleyerek hapislerde çürütmek yapılabilecek en büyük adaletsizliktir. Hırsızlık yapanlara Allah cc önerisini kaale alarak yasa yapınız.

Diğer suçlar gibi Cinsel suçlara da vermeyi düşündüğünüz cezalar vicdanlara aykırılık içermektedir. Cinsel suçları önlemenin en önemli yolu görsel ve yazılı basında haber yapılmasını yasaklamanızdır. Vahyin cinsellik öğretisine göre zina yapanları tespit etmek neredeyse imkânsızlaştırılmıştır. Zina suçunu itiraf edenlerden ise (lian) lanetleme yemini alınmaktadır. Vahyin cinsellik öğretisinde aile ve toplum korunmaktadır.

Sayın bakan

Bir toplumda şiddet varsa o toplumda şiddetin sahibi otoritedir. Bu sosyolojik bir tespittir. Bugün dünyanın geldiği nokta burasıdır. Otorite insana hizmet için var olur. İnsanların her adımını suç ve her adımına bir cezai müeyyide öngören otoritelerin hakim olduğu topluluklarda şiddet vazgeçilmezlerdendir. Bu eşyanın tabiatına aykırı değildir. Otoritenin insana yaptığını insanda topluma yapmaktadır. Bu sonuçtur.

Sayın bakan

Kurgulayacağınız adalet sisteminde vicdan+ zeka+ elçi+ vahiy+ sanatsal bilgi+ gözlemsel bilgi+ deneysel bilgi sırasıyla kullanılmalıdır. Vicdanı olmayan Allah cc ın elçisine kulak tıkayan ve vahyi kılavuz edinmeyen tüm kurgular insanlığa kan gözyaşı ve zulüm getirecektir. Zaten dünyada farklı bir görüntüde yoktur.

Yeni sistem kurgulayarak dünyaya örnek olma imkanı elinizdedir. İnsanı öz-gür leştirmek elinizdedir.

Biz sadece uyarımızı yapmakla sorumluyuz. Sizler ise kaale almakla sorumlusunuz. Vesselam..

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.